Privacy Verklaring

St Taxatiediensten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring voldoen wij aan de nieuwe Europese privacywetgeving voor de persoonsgegevens die gelden vanaf 25 mei 2018.

Welke gegevens worden vastgelegd?
Wanneer u, uw bank of contactpersoon St Taxatiediensten inschakelt om te taxeren, dan legt St Taxatiediensten de volgende gegevens vast:
• Naam opdrachtgever en mogelijk partner opdrachtgever
• Adres opdrachtgever
• Postcode en plaats
• Emailadres
• Telefoonnummer
• Adres van het te taxeren object
• Tussenpersoon (dit is een optie, afhankelijk van de situatie)
• Makelaar (dit is een optie, afhankelijk van de situatie)
• Bank (dit is een optie, afhankelijk van de situatie)
• De reden/ het doel van de taxatie
• De omschrijving en kenmerken van de woning zoals bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens.
• Foto’s van de woning
• Overige informatie die u zelf verstrekt aan de Taxateur van St Taxatiediensten
• Overige gegevens die nodig zijn om het taxatierapport te maken.

Waar worden deze gegevens voor gebruikt?
St Taxatiediensten vraagt de minimaal benodigde gegevens en documenten om de taxatiewerkzaamheden uit te voeren. De taxateurs werken conform de algemene gedrags- en beroepsregels.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door St Taxatiediensten verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinden
• Communicatie over de opdracht en/uitnodigen
• Het uitvoeren van de taxatie/ opdracht

De grondslag voor het gebruiken van deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Toegang tot gegevens
De taxateurs van St Taxatiediensten hebben toegang tot de computers en het systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden.
De administratieve kracht heeft toegang tot de gegevens die nodig zijn om een factuur te maken.
De boekhouder heeft toegang tot de gegevens die nodig zijn voor de boekhouding van Scholten taxaties.

Zoals afgesproken in de opdrachtvoorwaarden verstrekt St Taxatiediensten bepaalde gegevens aan derden. Gegevens worden alleen met deze partners gedeeld als dit door de opdrachtgever ook is aangegeven.
Dit zijn uitsluitend gegevens die het doel van de taxatie dienen.
Derden kunnen zijn:
• Validatie - instituten, voor het controleren van taxatierapporten (dit zijn NWWI, Ivalidatie, Taxateurs Unie)
• Bouwtechnicus, als bouwtechnische keuring nodig is bij de taxatie
• Makelaars,
• Banken
• Verzekeringsagenten of tussenpersonen
• Notarissen

Beveiliging en bewaartermijn gegevens
St Taxatiediensten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van uw persoonsgegevens te voorkomen en om toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegdheden of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.
De gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen welke alleen door St Taxatiediensten middels een wachtwoorden toegankelijk zijn.
Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichten en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Uw rechten
U (klant, samenwerkingspartner en/of medewerker) heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de gegevens die St Taxatiediensten van u verzamelt. Heeft u vragen rondom inzage, correctie of verwijdering neem dan meteen contact met ons op via
backoffice@scholtentaxaties.nl of via tel: 043-8514248
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om zich te identificeren.

St Taxatiediensten zal binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal St Taxatiediensten de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen
St Taxatiediensten behoudt ten alle tijden het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen of aanvullingen worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig onze privacyverklaring. Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met:

St Taxatiediensten
Bezoekadres:
Sint Annadal 19, 6214 PB Maastricht

T 043 851 42 48
M 0646022944